Nieuws

Martine: betekenisvol leven

Foto

Wie?: Martine Spauwen, sinds een aantal jaren actief  in de kerngroep van Breda in Dialoog

Ik streef naar een betekenisvol persoonlijk én werkzaam leven

Naar mijn idee leven we in een tijd waarin processen, procedures, protocollen en geld overheersend zijn, er te weinig oog is voor de inhoud en waarbij onvoldoende rekening gehouden wordt met de menselijke kant van datgene waar wij in ons (dagelijks)leven mee bezig zijn. Extrinsieke waarden tellen vandaag de dag helaas zwaarder dan intrinsieke … Misschien gaat dit nu wel heel ver, zullen we het luchtig houden? Humaniteit en vrijheid vind ik belangrijk en ik put inspiratie uit menselijke vermogens. Maar het streven naar vrijheid mag toch nooit ten koste gaan van anderen, we leven per slot van rekening in een samenleving. De dialoog draagt daaraan bij. Daarom zet ik me graag in als gespreksbegeleider, organisator van ‘Tafels’ en als trainer bij het opleiden van nieuwe gespreksbegeleider. Ik vind ik het óók fantastisch om mee te doen als deelnemer.

Een basishouding die verbindt

Zoals ik in het leven sta zie ik ‘houding en kennis’ als de belangrijkste pijlers. De mens en zijn/haar mentale ontwikkeling staan daarbij centraal. De basishouding is voor mij, als humanist: vrijheid in humaniteit, zelfbeschikking, waardigheid, liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid. Kennis en kennisontwikkeling maakt dat je niet onwetend door het leven gaat. Daarbij maakt het je weerbaar. Maar ook geluk is een belangrijke factor in ons leven. Uit welk nest komen wij? In welk land zijn wij geboren? Met welke talenten zijn wij geboren? Welke mogelijkheden kwamen en komen wij op ons pad tegen enz. Daarom ben ik altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ander. Bij het luisteren naar anderen ontmoet ik altijd mijzelf. Het levert reflectie op, ik stel mijn eigen standpunten dan ook regelmatig bij. In de dialoog is er een basishouding die verbindt. Je kan er samen ook tot acties en oplossingen komen. Mijn ervaring tot nu toe is dat deze gesprekken inspireren, kracht, begrip en rust geven. Ze brengen mij een gevoel van blijdschap en vrede door verbondenheid met anderen. Dialoog in de eigenlijke zin van het woord schept immers vertrouwen in elkaar.

Ik geloof in de kracht van onze dialoogmethodiek

Bij discussies en debatten staan mensen tegenover elkaar, ligt de focus op overtuigen en/of verdedigen en spreken verbaal sterken doorgaans het meest. Het resulteert vaak in het uitwisselen van standpunten zonder dat er een echt gesprek plaatsvindt. In dialoog, waarbij wij de 4-stappen methodiek hanteren, kan iedereen aan het woord komen waar we elkaar die ruimte gunnen die we zelf ook graag willen hebben. Ik ervaar altijd dat mensen het prettig vinden als er, zonder oordelen, met respect en empathie naar hen wordt geluisterd. In een beschermde ruimte waar mensen zich kwetsbaar op durven te stellen komen we meestal ook tot verdieping. En daar is veel behoefte aan! Dat stimuleert mij hiermee door te gaan!.

Vaak wordt er gelachten, soms valt er een traan. Vorig jaar, bijvoorbeeld, deelde een gepensioneerde man, die een glansrijke carrière achter de rug had, een heftige persoonlijke ervaring waar hij emotioneel mee zat. Dat had hij nooit eerder gedaan en de groep ging daar in alle rust heel zorgvuldig mee om. Dat raakte mij enorm. En wat me ook raakte waren jonge studenten van 21 en 23 die vaker aan tafel zouden willen zitten met ouderen. Zo heb ik al diverse tafels begeleid en als deelnemer meegemaakt. Ik geloof dus niet alleen in de kracht van de ontmoeting maar geloof steeds sterker in de kracht van het delen (in plaats van winnen 😉 In dit geval op basis van het vertrouwen dat we elkaar in het gesprek gegeven hebben.
Welke locatie of Tafel vind ik het prettigst vind? Daar kan ik eigenlijk geen onderscheid in maken, ik vind alle Tafels even interessant!

Ook op zakelijk gebied onze dialoogmethode toepassen

Als ik een ideale (micro)wereld voor mij zie, dan hoop ik dat wij in Breda niet alleen op persoonlijk, maar ook op zakelijk gebied onze dialoog in de zin zoals ik zojuist heb weergegeven mogen toepassen. Er is op gebieden als, (samen)(in de buurt)wonen, studeren, (samen)werken, nog zoveel te doen. Het is zo mooi en constructief om op een vreedzame en creatieve manier samen tot zinvolle en tevreden resultaten te komen. Het levert altijd – vaak onderliggende belangrijke – informatie op, versterkt het groepsgevoel, geeft richting en gevoel van samenzijn op.

Daarbij vind ik niet alleen het woord nut, maar zeer zeker de ethiek in het gesprek erg belangrijk. Dat is immers de onderliggende stroom van dat wat men met elkaar in de gesprekken, de dialoog, verbindt. Belangrijker dan effectiviteit omdat het inhoud heeft. Processen verlopen daardoor veel meer op basis van vertrouwen, waardigheid, creativiteit en verantwoordelijkheid. Op de langere termijn betaalt het zichzelf altijd terug. Wat hebben we nodig, wat kunnen we samen doen, hoe gaan we dat doen, wat kunnen we elkaar geven?

Ik ga in ieder geval door vanuit de kerngroep Breda in Dialoog om de stappen die wij willen zetten ook gezamenlijk en individueel te zetten en laat het nooit na om onszelf te promoten. Hoe meer bekendheid, hoe meer duidelijkheid, hoe beter! 

Oktober 2019

12 juni 2020

Marie-Thérèse: De wereld een beetje mooier maken

marie-therese-de-lange

Wie: Marie Thérèse de Lange, coach en trainer in communicatie en persoonlijke ontwikkeling met als specialisatie moedercoach. (www.moedercoach.nl) Ze begeleidt dialoog gesprekken en zet zich in voor de training van gespreksleiders bij Breda in Dialoog.

Uitdaging: aandacht en respect voor elkaar

“Wij leven in een tijd van haast, drukte en overvloed. De grootste uitdaging van deze tijd is het geven van aandacht aan elkaar en elkaar respecteren. Er is veel strijd en onbegrip waar we op kleine schaal iets aan kunnen veranderen door in gesprek te gaan. De dialoog is daar een prachtig middel voor.”

Verrassende plek, onverwachte eyeopeners

Van de eerste dialoog waar ik aan meedeed is me bijgebleven dat die was op een plek, waar ik anders nooit kom. Ik was verrast, de eigenaar van de locatie kende ik als ouder op school. Mooi dat ik hem ook op deze manier leerde kennen. Het was een mooie échte gedachtenwisseling met onbekenden, die ik anders niet zou spreken. Er kan bij de dialoog iets verrassends gebeuren, wat je een eyeopener oplevert.

Dialoogvaardigheid op middelbare scholen

“Wat ik graag zou willen, is de dialoogvaardigheid op een middelbare school introduceren. Er wordt veel aandacht besteed aan debat en het vormen van en opkomen voor je eigen mening. Als jongere vorm je jouw kader van waarden en normen. Écht luisteren en respect opbrengen voor je gesprekspartner zoals in de dialoog gebeurt kan een belangrijke bijdrage leveren aan meer begrip voor elkaar. Volgens mij is dat de basis van de wereld een beetje mooier maken.

Ik ga dit jaar weer n paar dialogen begeleiden en blijf me inzetten voor de training van gespreksleiders. Verder heb ik de wens een bijdrage te leveren aan meer dialogen op meer momenten in het jaar.”

23 maart 2018

Wassila wil graag dialoog populair maken

WH Avatar
Wie: Wassila Hachchi, sinds 2013 passie voor dialoog, nam deel aan een dialoogtafel bij Breda in Dialoog

Ik wil graag de dialoog populair maken
“Naarmate ik ouder word zie ik steeds meer dat ik op de wereld ben gekomen om mensen met elkaar te verbinden. Mijn naam is nu Wassila, maar eigenlijk zou ik Norah heten. Mijn moeder was op bezoek bij een Egyptische kinderloze vriendin, die haar zei; als je een meisje krijgt, wil je haar dan Wassila noemen? Mijn moeder heeft toen ter plekke besloten mij Wassila te noemen in plaats van Norah. Mijn ouders zeiden altijd dat het ‘een doel’ betekende. Maar in Kuala Lumpur zag ik bij het Islamic Museum dat het eigenlijk betekent; ‘datgene wat je verbindt met het goddelijke.’ Daar ben ik pas een paar jaar achter. Zo vind ik het wel mooi om mijn naam eer aan te doen. Ik heb een achtergrond in de publieke sector; Militair, jonge ambtenaar, kamerlid. Allemaal rollen om de samenleving te dienen. Mijn belangstelling voor de dialoog is geboren uit frustratie. Mijn frustratie als volksvertegenwoordiger vanuit een diep gevoel van binnen. Een heel specifiek onderwerp waaraan ik moet denken is een debat over Syriëgangers. Daarbij werd alleen maar over mensen gesproken en niet met de mensen. Ik wil graag de dialoog populair maken. Online, maar ook offline. “

De intentie om echt aanwezig te zijn en open te staan
“Het is een kunst om te begrijpen wat het is, een dialoog. En het is een kunst om hem te voeren. Een echte dialoog komt voort uit de intentie om echt aanwezig te zijn en open te staan. Bij Breda in Dialoog kwam ik mensen tegen die daar ook mee bezig zijn. Ik besef dat er nog zo weinig wordt gedaan met de kracht, de creativiteit en het oplossend vermogen van de dialoog. Het is heel leuk om mensen te ontmoeten die daarin voorop lopen. Dat zijn toch een soort pioniers. En ook als je denkt dat je het kunt, kun je nog erg veel met jezelf bezig zijn. “

Dat veel mensen ontdekken dat ze veel gemeen hebben
“Mijn droom is dat veel mensen échte contacten leggen, ontdekken dat ze veel gemeen hebben en daardoor mooie dingen samen kunnen doen. Sociale kwesties kunnen zo worden opgelost. Als we daaraan toe komen denk ik dat de mensheid er echt op vooruitgaat.”

Vertaalslag naar dialooggesprekken
“ Ik ga vandaag opnieuw de vertaalslag maken, ik ga mensen helpen te begrijpen waarom het Westen onder vuur ligt en de haat groeit met behulp van de dialoog. Ik ben – samen met anderen – bezig met een project dat zich richt op burgerparticipatie en om samen los te komen van de politiek van angst. En binnenkort ga ik naar mijn Amerikaanse coach Lisa Nichols. Van haar leer ik om bepaalde oefeningen te gebruiken om de dialoog verder te brengen. Via ListenThinkSpeak.online vind je alle informatie. .”

13 juli 2017

Youp: diversiteit is belangrijk voor mij

Youp Selen 2017
Wie: Youp Selen, Performatory, werkte samen met Nederland en Breda in Dialoog.

Partijen die in het veld hetzelfde deden
“In de beginjaren van Performatory lagen wij onder vuur. Bij Inholland werden op dat moment vragen gesteld over de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van diploma’s. Wij waren hippies. Wat ik nodig had was partijen die in het veld ‘hetzelfde’ deden. Ik zocht een netwerk van mensen die parallel aan ons dachten en ontwikkelden. Een jaar lang hebben we Nederland in Dialoog mee mogen organiseren, 3 tot 4 jaar waren we best betrokken. Toen was de spanning er voor studenten een beetje vanaf. Op een gegeven moment was Olga ‘klaar’ bij Nederland in Dialoog, toen hebben we het samenwerken vanuit beide kanten losgelaten. Nu is het verder, ontwikkeld. Dat is dus heel goed, we hebben elkaar niet meer nodig om deze reden.”

Ik moest ook leren
“Ik had ooit een social meeting bij Seats2meet in Utrecht, met 7 days of Inspiration en Olga Plokhooij. Allemaal zoekende mensen. Olga zei op dat moment: ik wil graag iets met die studenten van jou. Indertijd waren er 30 facilitatoren, Olga trainde hen. Later kwam er een andere productiestructuur. Ik heb nog even in een soort raad van advies gezeten en er is een projectbureau voor Nederland in Dialoog geweest bij Performatory. We organiseerden take-off evenementen en trainingsdagen. We werkten samen met gelden vanuit de Rabobank en het Oranjefonds. Ik had studenten rondlopen die moesten leren, maar wij moesten ook leren. Het leren van de studenten werd daardoor negatief beïnvloed. Het werd teveel zoeken. Vandaar dat we een pauze hebben genomen.”

Diversiteit is belangrijk voor mij

“Ik was ondernemer in internetconcepten. Daar ben ik vrij snel mee gestopt. Ik was ook student aan de NHTV geweest en toen ik op de NHTV ging werken gingen we gingen andere dingen uitproberen. Eigen ondernemingen, een experimentele omgeving. Ik ben niet opgeleid als docent, maar ik ben ondernemend en kantel dingen, denk ik. Wie moet je zijn; ik heb geen behoefte om mezelf naar voren te duwen. Ik ben vrij bescheiden en wil een mooiere wereld maken. Diversiteit is belangrijk voor mij, primair heeft dit betrekking op mijn eigen geaardheid, maar uiteindelijk gaat het om de kracht van diversiteit voor de samenleving . Ik vind dat mensen zo snel een mening hebben over een ander. Geaardheid gaat over wie jij van binnen bent.“

Ik wil graag verbaasd blijven
“Ik herinner mij een moment dat een van onze studenten bij de opening van de Week van de Dialoog een gedicht voorlas, waarbij hij zelf geëmotioneerd raakte. Dat vond ik een bijzonder moment. Bij andere dialogen was ik verbaasd over de manier waarop mensen geraakt werden. Eigenlijk is het zonde dat we daar de dialoog voor nodig hebben. Ik wil graag verbaasd blijven, iedere dag in dialoog zijn. Niet alleen binnen de specifieke methodiek van Nederland in Dialoog, maar met oprechte interesse iemand aankijken. Ik had afgelopen week een gesprek met een student over leiderschap. Zij had zelf voor Ubuntu als studieonderwerp gekozen. Daar was ik door geraakt! Als dat vaker gaat lukken hebben we de goede dingen gedaan.“

We moeten weer normaal gaan doen
“Ik zou graag willen dat er oprechte nieuwsgierigheid naar elkaar ontstaat. Dat wij allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor dit moment, ieder naar wat hij aankan. Als we op zouden houden met dingen in hokjes te stoppen, maar met elkaar te praten. Door de systemen doen wij dit niet meer. Een van de redenen waarom ik graag een Diversity (diversiteit- universteit) zou willen starten. Geld is het enige op de wereld dat echt geen waarde heeft maar wij kennen daar waarde aan toe. Ik vind geld niet zo belangrijk. Het gaat niet over geld, maar over nieuwsgierig zijn. We hoeven wat mij betreft de dialoog niet te heiligen, we moeten weer normaal gaan doen! Op tweede kerstdag is iedereen die geen bestemming heeft met kerst welkom bij mij. Of ik neem mijn spullen mee en ga ergens koken waar mensen het kunnen gebruiken. Ook daar is het niet belangrijk wat ik kook, maar dat de gelegenheid er is om elkaar te spreken.

Jongens toch, waar gaat dit over?!

raymond

Wie: Raymond Assink, kunstenaar, stelde zijn locatie Cultkitchen beschikbaar voor Breda in Dialoog

Ik heb het idootste beroep wat er is
“Ik ben bezig met werk in opdracht. Ik maak een ijsvogel met sportschoenen in opdracht voor iemand. Poeh, wie ik ben?! Ik ben helemaal niemand, probeer doodgewoon mijn hoofd boven water te houden, financieel en maatschappelijk en meer niet. Ik ben wel naïef en idealistisch. En geloof in het goede van de mensen. Weet je wie ik daarin echt een voorbeeld vind? Obama. En eigenlijk zijn hele familie. Die laten zich geen knollen voor citroenen verkopen, die hebben klasse, die hebben door dat de wereld anders naar de verdoemenis gaat. Ik schilder iemands dochter gratis omdat ze studeert terwijl ze een dochter opvoedt, hoewel dat misschien iets kleins is. Ik kan eigenlijk niet zoveel. Moet je bedenken; ik heb het idiootste beroep dat er is. Een volwassen man die schildert. En aan de andere kant: het niet doen is ook idioot.”

Jongens toch, waar gaat dit over?
“Ik vind het een hartstikke goed initiatief, maar ik vond het een beetje onnozel gepraat, ik ken het wel een beetje, dat gebabbel. Het zijn wel aardige mensen en ik vind het leuk dat het gedaan wordt. Maar ik dacht ook wel: “ jongens toch, waar gaat dit over?”. Ik ben veel meer van: waar komen we voor bij elkaar, lekker direct. Of een heel bijzonder verhaal of een mening. Ik dacht vooral: Kan het niet diepzinniger? Maar misschien verwacht ik daar ook teveel van. Het is zo dom wat ik zeg! Ik vind het mooi dat andere mensen dit leuk vinden. Het is een bijzonder initiatief, samen het gesprek aan over iets interessants. Ik denk dat de wereld daar beter van wordt. De insteek van al die mensen is dat iedereen openstaat en wil luisteren en ik denk dat dat de enige manier is. Maar voor mij was het niet diepzinnig genoeg. Ik had toch zoiets van: in dit uur had ik liever een boek gelezen. Soms heb je dat ook bij films. De ene resoneert de hele week in je hoofd en de andere niet. Ik wil altijd een bijzondere gedachte overhouden aan zoiets. Niet iets als ‘kernwapens zijn wel heel erg’. Zelf voel ik me altijd slecht in gezelschappen. Dan voel ik me ontzettend aanwezig. Ooit, bij een dialoog, zat een meisje dat zich enorm buitengesloten voelde, die hebben we een hart onder de riem gestoken. Dat raakte me wel, maar nu weet ik niet eens waar ze woont ofzo. Het voelde voor mij als een gemiste kans omdat er naar mijn idee zo weinig uitkwam”.

Dat er energie is waar mensen bij elkaar komen
“Ik vind het een heel mooi initiatief! Ik zit ijsvogels te schilderen dus waar heb ik het over! Je moet mensen zo tot nadenken stemmen dat er actie komt. Zoals naar de bloedbank gaan. Goede dingen doe je gewoon. Iemand die het niet kan betalen gratis mee laten doen, bijvoorbeeld. Of mensen vriendelijk tegemoet treden en groeten op straat. Soms hoor je verrassende dingen, maar wat ga je dan doen? De Dialoog is het goede. Soms zijn er momenten dat het hier fantastisch is bij Cultkitchen. Dan gebeurt er iets in de energie. En dat is wat ik mooi vind aan Breda in Dialoog. Dat er energie is waar mensen bij elkaar komen. Dat idee alleen al. Het blijkt niet vrijblijvend. En dat vind ik zo mooi aan dit initiatief. Het enige wat ik vertel in mijn lessen is: Elke kwaststreek is er één. Zet die met alle liefde en energie en in volle overtuiging. Liefde he. Ja. Er is niks anders.”

12 november 2016

Inzichten die zorgen voor groei

mike-2-uitsnedeWie: Mike Groeneweg, 33, bijna vader, schreef een rap en maakte een promotiefilm voor Breda in Dialoog.

De beste versie van mezelf worden
“Ik ben een ondernemer en kunstenaar, altijd op zoek naar een juiste balans daarin. Ik ben een vriend, bijna vader, met beide benen in het leven. En dat probeer ik zo leuk mogelijk te maken voor mezelf. Ik probeer te werken aan ontwikkeling, wil mezelf verrijken – in de goede zin van het woord hoor!!- en houd van kinderen, kunst en cultuur. Ik ben op zoek naar succes, maar niet in de vorm van geld. Ik wil gewoon de beste versie van mezelf worden. Ik ben een laatbloeier, heel veelzijdig en ik heb een lange weg afgelegd om erachter te komen wie ik ben. Waar ik allergisch voor ben is een vast stramien. Ik ben op zoek naar vrijheid en naar toevoegingen in mijn leven, ik wil niet vast komen zitten: Werken in een baantje, huur betalen en dat dat het dan is .”

Heel persoonlijk
“Ik filmde eerder een dialoog, en dat was zo’n mooi gesprek dat ik het jammer vond achter de camera te staan. Wat me opviel is dat het heel persoonlijk was. In de rap die ik schreef zit een zin “ wordt interessant door geïnteresseerd te zijn”. En “ stel jezelf open”. Maar jezelf openstellen, dat doe je in het dagelijks leven niet zo gemakkelijk. Dat gebeurde daar wel. ”

Inzichten zorgen voor groei
“Het zou mooi zijn als de dialoog niet meer georganiseerd hoefde te worden. Waarom niet in elk gesprek naar dat level? Wat daaruit komt is niet altijd het interessantste. Ik vind vaak documentaires over hoe iets tot stand is gekomen veel interessanter nog dan het resultaat. Het gaat om het verhaal. Ik heb in mijn leven tot nu toe zoveel wijsheden gehaald uit verhalen van anderen. Door daarnaar te luisteren krijg je inzichten, en die zorgen voor groei. Zo kom je stap voor stap dichter bij wat jij wil en belangrijk vindt. Soms voelde ik mijzelf daar wel een eenling in. Bij de dialoog stap je samen meteen in dat moment in. In de toekomst wil ik er zeker wel weer iets mee, als ik het wat minder druk heb. Ik volg het, en bekijk het met interesse. “

11 november 2016

Het ontwikkelt zich langzaam en zeker

robmsddfoto.Wie: Maurice Spapens, modeontwerper, designend kleermaker, docent modetextiel, raadslid SP Breda en statenlid SP Noord-Brabant.
Bij Breda in Dialoog, betrokken als deelnemer en gespreksleider.

Langzaam en zeker
“Hoe het met mij is? Veel van alles en van alles veel! Ah, je houdt interviews om de drempel voor Breda in Dialoog te verlagen. Het ontwikkelt zich langzaam en zeker… Meteen een mooie titel voor dit stuk. Dat doet de dialoog he. Je spreekt en luistert naar elkaar. En dan kunnen er hele bijzondere dingen gebeuren.”

De allereerste was bijzonder
“Ik heb een aantal hele mooie tafels in mijn atelier achter de rug. Maar de allereerste, ja die was heel bijzonder. Dat geldt natuurlijk voor meer dingen die je voor het eerst doet. Dan weet je nog van niks, die eerste mooie ervaring blijft je bij. Mijn eerste dialoog was een avond in het leescafé van de bibliotheek. Dat mensen die je totaal niet kent, zo hun dromen delen! Er kwamen prachtige dromen voorbij. Wensen, visies hoe het leven zich zou kunnen ontwikkelen. Vooral dat was heel mooi. Zoals het verhaal van iemand op een omslagpunt in zijn leven, die het plan opvatte een boek te schrijven. Prachtig hoe je hoort dat mensen hun dromen willen volgen. Hoe dat verder gaat, doet er eigenlijk niet toe.”

Geblinddoekt in dialoog?
“ Ik heb nog steeds een droom voor ogen waarin ik de dialoogbegeleider ben van een dialoog waarvan je later via via te horen krijgt dat die het verschil heeft gemaakt voor iemand. Dat kan op vele manieren hoor. Soms kun je al verschil maken door ergens te zijn. Ik ben altijd bereid om een bijzondere dialoogtafel te organiseren, ook buiten de “Week van de Dialoog” om. Ik vraag me af hoe een dialoog zou zijn als je elkaar niet zou kunnen zien. Hoe zou het zijn om geblinddoekt in dialoog te gaan? Een dialoog met blinden en zienden. En een lamme erbij. Mooi toch.”

4 november 2016

De dialoog doet Timo stilstaan

timoWie: Timo Schapendonk, 28, werkte intensief mee aan Nederland en Breda in Dialoog.

Het doet me stilstaan
“Het bracht me meer dan ik dacht omdat het me doet stilstaan. Wanneer er een gespreksleider is ontstaat bij mij de rust om te luisteren en mezelf te zijn. Gesprekken luisteren is fijn. Ik ben zelf vaak aan het woord en op zo’n moment merk ik dat ik niet de enige op de wereld ben. Als ik eerlijk ben sta ik te weinig stil bij de mensen om me heen. Ik ben gefocust op eigen belang, eigen werk en eigen geluk. Bij een dialoog kan ik mezelf zijn. Me in een verhaal van iemand verplaatsen en echte pijn voelen waar je normaal niet bij stilstaat. Het is grappig om te zien waar de raakvlakken zitten, in zo’n gesprek ga je naar de oorsprong.”

Energie van anderen
“Als ik nadenk over waarom ik meegewerkt heb aan Nederland en Breda in Dialoog was het vooral de kans om intensief samen te werken met inspirerende mensen als Olga Plokhooij, toen nog actief voor Nederland in Dialoog, en Danielle Dietz in Breda. Ik kreeg heel veel energie van anderen, van organisatoren van de dialoogsteden. Dat samen met een persoonlijke ontwikkeling en heel veel energie uit dialogen.”

Dat je elkaar zo vindt
“Ik was ooit aangesloten bij een dialoognacht in Tilburg, in een kasteel of klooster. Er was een facilitator, die op een bepaald moment het gesprek helemaal niet meer leek te leiden. Hij ontfermde zich niet meer over de groep, maar de groep over hem. We hebben 1,5 uur over een heel ander onderwerp zitten praten, dat op dat moment relevanter was dan het thema. Het ene totaal loslaten en op het andere onderwerp ingaan. Dat je elkaar zo vindt. Het is drie uur ’s-nachts, daarna nog een ontbijt. Ik heb mijn laatste sigaret weggegeven aan iemand waarvan ik dacht dat die hem harder nodig zou hebben dan ik zelf. Dat zou ik anders nooit doen! Na zo’n gesprek zijn de banden heel kort.”

Ik zou wensen dat iedereen de tijd neemt
“Ik wens Dialoog in Nederland het allerbeste van de wereld. Ik hoop dat every single inwoner van Nederland ooit de tijd neemt om zo’n gesprek mee te maken. Het is een ervaring die heel gaaf is. Gewoon, omdat je dan van elkaar afweet, weet wat er speelt en daarnaar handelt. Dat je dan echt iets wil betekenen voor een ander. Nederland in Dialoog, met alle dialoogsteden is een van de weinige bewegingen die echt iets wegzet. Je kunt het niet voor- of achteraf definiëren, maar er ontstaat meer ruimte om meer te doen. Ik zou wensen dat heel Nederland stilstaat, iedereen de tijd neemt om te luisteren en daarnaar te handelen.“

Het excuus van iedereen
“Ik zie op dit moment geen rol voor mijzelf in Nederland in Dialoog of een van de dialoogsteden. Ik ben nog niet zolang met een nieuwe baan begonnen en daar heb ik het druk mee. Ik vergeet al weken een dag vrij te nemen om een dagje samen te zijn met mijn vriendin, gewoon omdat ik er niet aan toekom. Ik wil wel dichter bij de mensen om me heen gaan staan, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Maar dat is natuurlijk het excuus van iedereen. Dus ja, weet je, ik sluit het niet uit.”

Wondermooie middagen

dorien-bastiaansWie: Dorien Bastiaans bij Breda in Dialoog, betrokken als gespreksleider, organiseert een wandeldialoog in het Mastbos.

Wondermooie middag
“Ik hou zelf erg van goede gesprekken. Vooral als ik met mensen in gesprek ga die ik niet ken, vind ik het heerlijk om me te laten verrassen. Je weet nooit wat er voor moois uit zo’n gesprek komt en altijd is het weer een geweldige ervaring. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb nog nooit een dialoog gehad waarvan ik achteraf dacht: hmm, viel toch een beetje tegen. Als je je openstelt voor een dialoog, met wie dan ook, dan heb je zomaar een wondermooie middag.”

Fijne vertrouwde sfeer
“Het mooie van Breda in Dialoog is dat de mensen eigenlijk al openstaan voor een diepgaand gesprek met iemand die ze niet kennen. In het dagelijkse leven is dat toch anders. Het is zo mooi als je zomaar bij iemand naar binnen mag kijken. Er is altijd een fijne vertrouwde sfeer en het is geweldig hoe je mensen ziet opbloeien als ze merken dat er echt naar hen geluisterd wordt. Ik had ooit een deelnemer aan een wandeldialoog die bijna afhaakte toen we van start gingen, zo spannend was het. Achteraf was diegene zo dankbaar en bijna emotioneel over hoe fijn de gesprekken tijdens de dialoog waren geweest. Het werkt ook heel bijzonder: vaak ontmoet je bij een dialoog iemand die precies het juiste zegt op een moment dat je zelf een nieuw inzicht nodig hebt. Achteraf besef je dan waarom je met iemand aan tafel zat. “

Lekker aanschuiven
“Ik hoop dat veel meer mensen de dialoogtafels weten te vinden en de drempel over durven om met onbekenden het gesprek aan te gaan. Dat mensen lekker aanschuiven en zich laten verrassen. Ik ga dit jaar weer een wandeldialoog begeleiden. En ik zag dat er nog plaatsen open zijn, je kunt nog inschrijven.”

30 oktober 2016

De dialoog doet dingen stromen

sylvette
Wie: Sylvette van Zwol, trainde van 2013 tot 2017 gespreksleiders voor Breda in Dialoog.

“Ik ben van nature iemand die persoonlijk is ingesteld; waarom doen mensen wat ze doen, hoe doen ze de dingen en wat speelt er ‘van binnen’. Wat ik altijd weer bijzonder vind, zijn de spontane, soms diepe contacten, die onderling tussen de mensen tijdens een dialooggesprek ontstaan. Ik krijg echt energie als ik de mensen zie die bij Breda in Dialoog betrokken zijn. Of dat nu deelnemers aan een dialoog zijn, mensen die aan een gespreksleiderstraining meedoen of de leden van de kerngroep. Het is leuk om te merken hoe enthousiast anderen hierover kunnen zijn, omdat het dialooggesprek werkt.”

Een manier om tot elkaar te komen
“Dit is een manier om tot elkaar te komen, elkaar te ont-moeten. Ik gun het nog zoveel mensen meer om dat te mogen ontdekken! Ik heb mezelf een paar jaar geleden aangemeld, omdat ik het een mooi en voor mij persoonlijk heel passend initiatief vond. Ik hoorde een enthousiast verhaal van een collega-coach die een dialoog in Tilburg had meegemaakt. Op dat moment wilde ik de dialoog ook graag in Breda mee op de kaart zetten.”

Oprecht verwonderd
Ik kan oprecht verwonderd zijn over wat de dialoog kan doen. Ook bij trainingen, zelfs in oefendialogen kan ik nog steeds verrast zijn over het contact als ook de initiatieven die ontstaan. De dialoog doet dingen stromen. Het zou fijn zijn als het groter werd, onder een breder publiek bekend, dat het eens echt positief in het nieuws zou komen. Vanavond ga ik weer training geven aan gespreksleiders. Zo kan de dialoog ook voor andere mensen steeds meer betekenen.

28 oktober 2016